റൂഫ്‌ടോപ്പ് ഗാർഡൻ

കേരള സർക്കാരിൻറെ സാങ്കേതിക സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ അഷ്ടാംഗം ടെറസിൽ 1100 ചതുരശ്ര അടി സ്ഥലത്ത് മഴ മറ കൃഷി നടത്തിവരുന്നു ചീര, തക്കാളി,  വഴുതന, വെണ്ട  തുടങ്ങിയ വിളകൾ നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ കൃഷി ചെയ്ത് നമ്മുടെ കാന്റീനിൽ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു ഉപയോഗശൂന്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റുകൾ ആണ് ഈ കൃഷിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

 

Leave a Comment