പരിസ്ഥിതി സപ്താഹം

 പരിസ്ഥിതി പ്രതിബദ്ധത കുട്ടികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ അഞ്ചിന് അവസാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഏഴ് ദിവസത്തെ പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്തു നടപ്പാക്കിവരുന്നു. വിവിധ പരിസ്ഥിതി സംഘടനകൾ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ  എന്നിവർ ഈ പദ്ധതിയുമായി  കോളേജിൽ എത്തുന്നു

Leave a Comment