ഗുണമേന്മയുള്ള ഔഷധസസ്യ നടീൽ വസ്തുക്കളുടെ നഴ്സറി

 കേന്ദ്ര ഔഷധസസ്യ ബോർഡും കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ആർ സി എസ് സി എന്ന പ്രോജക്ടിൻ്റെ കീഴിൽ അനുവദിച്ച നഴ്സറി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഉദ്ദേശം 25ഓളം ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെ തൈക്കൾ ഇവിടെ സ്ഥിരമായി തയ്യാറാക്കി വരുന്നു അവ വിൽപ്പനയ്ക്കും ലഭ്യമാണ്

Leave a Comment