തുമ്പി തോപ്പ്

എല്ലാ വർഷവും നടത്തിവരുന്ന വേനൽ തുമ്പികളുടെ ഭാഗമായി കുട്ടികളിൽ പരിസ്ഥിതി അവബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി കൂട്ടികളെ കൊണ്ട് ഭല വൃക്ഷങ്ങളുടെ തോട്ടം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. തുമ്പി തോപ്പ് എന്ന് അറയപ്പെടുന്ന ഈ തോട്ടം അഷ്ടാംഗത്തിൽ പരിപാലിച്ചു വരുന്നു.

Leave a Comment