ഔഷധസേവാദിനം

എല്ലാവർഷവും കർക്കിടകം 16 നാം ഔഷധസേവാ ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കി നെയ്യും കഷായവും അന്നേദിവസം അഷ്ടാംഗത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും  നാം സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇത് നിർമ്മിച്ചു നൽകാറുമുണ്ട്. ഈ പ്രത്യേക ദിനത്തിൽ വിശേഷാൽ തയ്യാറാക്കിയ ഔഷധം കഴിക്കുന്നതുമൂലം ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രോഗപ്രതിരോധം ലഭിക്കുമെന്നാണ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

Leave a Comment